En av Myndigheten för yrkeshögskolans uppgifter är att analysera arbetslivets behov av kompetens från yrkeshögskolan. Analyserna genomförs för olika områden och publiceras på www.myh.se.


Som regionalt utvecklingsansvarig ska Region Skåne återkoppla i vilken grad de trender som belyses ur ett nationellt perspektiv i MYH:s analyser har signifikans för Skåne. För denna uppgift har representanter för branschföreträdare bjudits in till dialog. YhiS medverkar i att samordnar detta arbetet. Resultatet lämnas till MYH i augusti. Nedan finns sammanställningar över regional återkoppling på dessa analyser. 


Via länk nedan finns mer att läsa gällande MYH:s prioriteringar i ansökningsomgång 2022 samt filer att ladda ner med befintligt YH-utbildningsutbud.

www.myh.se

SKÅNES KOMPETENSBEHOV AV YH PÅ 3-5 ÅRS SIKT

Energi


En analys för ett område som tidigare inkluderades i "Teknik och tillverkning". 

Till år 2040 ska Sverige ha ett helt förnybart energisystem.


OMRÅDESANALYS


SKÅNSK ÅTERKOPPLING 2021

(Uppdateras i juni 2022) 

Pedagogik


Det pedagogiska utbildningsområdet har stor betydelse i arbetet med att skapa bästa möjliga förutsättningar för samhällets kompetensförsörjning. 


OMRÅDESANALYS


SKÅNSK ÅTERKOPPLING 2021

(Uppdateras i juni 2022)

Ekonomi, administration

och försäljning


Analysen berör i princip alla yrkesområden. Digitaliseringen påverkar alltfler delbranscher som kan kopplas till utbildningsområdet ekonomi, administration och försäljning.


OMRÅDESANALYS


SKÅNSK ÅTERKOPPLING 2022

Data/IT


Analysen berör i princip alla yrkesområden. Kraven på digital kompetens ökar och differensen mellan efterfrågan och tillgängligt utbud ser ut att bli större framöver.


OMRÅDESANALYS


SKÅNSK ÅTERKOPPLING 2021

(Uppdateras i juni 2022)

Industri


En analys för ett område

som tidigare inkluderades i "Teknik och tillverkning". Utveckling mot smart och hållbar
produktion pågår.


OMRÅDESANALYS


SKÅNSK ÅTERKOPPLING 2022


Samhällsbyggnad och

byggteknik


Sverige ska enligt miljömålen vara koldioxidneutralt 2045, den sociala

hållbarheten behöver stärkas och infrastrukturen förbättras.


OMRÅDESANALYS


SKÅNSK ÅTERKOPPLING 2022


Transport


Den stora samhällsutmaningen är att nå ett hållbart samhälle. Genom förbättrad infrastruktur och ökad effektivitet i hela transportsystemet kan hållbarhetsmålen nås.


OMRÅDESANALYS


SKÅNSK ÅTERKOPPLING 2021

(Uppdateras i juni 2022)

Livsmedelsproduktion


Sedan 2017 har Sverige en nationell livsmedelsstrategi vars övergripande mål är att livsmedelsproduktionen ska öka samtidigt som relevanta miljömål nås. 


OMRÅDESANALYS


SKÅNSK ÅTERKOPPLING 2022


Hälso- och sjukvård samt

socialt arbete


Vården ställler om och de förändringar som sker drivs av flera faktorer. En personcentrerad vård och omsorg kräver annan kompetens och utvecklade arbetssätt.


OMRÅDESANALYS


SKÅNSK ÅTERKOPPLING 2022

BRISTYRKEN 


Den skånska återkopplingen på MYH:s områdesanalyser innebär en kartläggning av arbetslivets behov av YH-kompetens i Skåne på 3-5 års sikt. Vi har summerat de yrkesroller som medverkande branschrepresentanter identifierat att det råder störst brist på YH-utbildning för. Ni kan ta del av denna kartläggning nedan. YhiS och Region Skåne hoppas att detta överskådliga sätt att presentera arbetsgivares behov av YH-utbildningar kan bidra i framtida ansökningar och resultera i ett ännu bredare utbildningsutbud i vår region framöver. 

 

Ni finner identifierade bristyrken från 2021 års branschdialoger nedan.

(Uppdateras i juni 2022) 

KURSER OCH KURSPAKET

ETT SKÅNSKT PERSPEKTIV


Torsdag 18 mars var det deadline att lämna in ansökningar till MYH om att få bedriva korta kurser och kurspaket, så kallade korta YH. Totalt sändes 668 ansökningar in till MYH. Av dessa ansökningar var 95 kopplade till en skånsk utbildningsort.  

 

Listan över samtliga ansökningar gällande kurser och kurspaket finns här:

KOMPETENSBEHOV

- VÅRD- OCH OMSORGSOMRÅDET -


Under 2020 och 2021 har flertalet riktade, regionala insatser skett för att belysa behovet av YH-utbildningar inom vård- och omsorgsområdet i Skåne. Ett område som har varit extra utsatt för påfrestningar till följd av Covid-19. Syftet med dessa insatser är att tydliggöra de behov som matchar YH och samverka kring det.

Detta är ett samarrangemang mellan Skånes Kommuner, Region Skåne,

Sydsvenska Handelskammaren, VOC Skåne (vård och omsorgs college Skåne) och YhiS.

Nedan finner ni presentationen från det senaste mötet. 

 

Presentation från träff för YH-anordnare inom vård- och omsorgsområdet hösten 2021