SKÅNES KOMPETENSBEHOV AV YH PÅ 3-5 ÅRS SIKT

En av Myndigheten för yrkeshögskolans uppgifter är att analysera arbetslivets behov av kompetens från yrkeshögskolan. Fram till 2022 gjordes dessa analyser för de nio största utbildningsområdena inom yrkeshögskolan. Idag genomförs de i stället baserat på utbildningsinriktningar. Det innebär fler och mer nischade analyser, och som också tar upp dimensioneringen i antal platser. Publikationer och mer information om Myndigheten för yrkeshögskolans analysarbete finns här: www.myh.se.


Som regionalt utvecklingsansvarig ska Region Skåne återkoppla i vilken grad de trender som belyses ur ett nationellt perspektiv i MYH:s analyser har signifikans för Skåne samt återkoppla gällande dimensionering av platser för olika utbildningsinriktningar. För denna uppgift har representanter för branschföreträdare bjudits in till dialog. YhiS medverkar i att samordna detta arbete. Resultatet lämnas årligen till MYH i augusti.


Då de tidigare analyserna för utbildningsområden gäller på 3-5 års sikt är de fortsatt aktuella och presenteras nedan tillsammans med några av de nya analyserna samt regional återkoppling på dessa.


MYH:s nya analyser över utbildninsinriktningar med skånsk respons

Här publiceras ett urval av MYH:s nya analyser med skånsk respons. 

Vård och omsorg om äldre Antalet och andelen äldre i samhället ökar. Det innebär ökat behov av kompetens och resurser vad gäller vård och omsorg om äldre. Det innebär också att förekomsten av multisjukdom ökar, vilket påverkar kompetenskraven.


OMRÅDESANALYS


SKÅNSK ÅTERKOPPLING 2023


Industriell produktionDen tekniska utvecklingen inom industrin går mycket fort. Som en konsekvens blir yrkesroller alltmer avancerade och utbildningar behöver anpassas för att kunna leverera den kompetens som arbetslivet efterfrågar.


OMRÅDESANALYS


SKÅNSK ÅTERKOPPLING 2023


Energi – elkraft, drift, vattenkraft och vindkraft


Skåne har Europas sämsta energikapacitet vilket påverkar behoven av kompetens på flera sätt. I södra Sverige finns ett stort behov av såväl utbyggnad som nybyggnad av olika energislag.


OMRÅDESANALYS


SKÅNSK ÅTERKOPPLING 2023


Installation Installationsområdet är en bransch bestående av olika tekniker och system i fastigheter. Den pågående teknik-utvecklingen, energiomställningen och elektrifieringen driver kompetens-behoven och utvecklingen går fort.


OMRÅDESANALYS


SKÅNSK ÅTERKOPPLING 2023


Spel Den svenska spelmarknaden överträffar globala resultat och omsatte över

27 miljarder kronor 2021, med en årlig tillväxt på cirka 21 procent 2017–2021. Detta tillskrivs bl.a.hög kompetens bland svenska spelutvecklare.


OMRÅDESANALYS


SKÅNSK ÅTERKOPPLING 2023


Programmerare och systemutvecklare 


Idag utgör brist på digital kompetens det enskilt största hindret för små och medelstora företags omställning. Den mest efterfrågade kompetensen är tekniska specialister
eller mjukvaruexperter.


OMRÅDESANALYS


SKÅNSK ÅTERKOPPLING 2023


FöretagsekonomiAutomatiseringen medför att yrkesroller förändras och innehåller mer komplexa och konsultativa arbetsuppgifter än tidigare. Yrkeshögskolan har en viktig roll gällande utbildning av bland annat redovisningsekonomer. 


OMRÅDESANALYS


SKÅNSK ÅTERKOPPLING 2023


MYH:s områdeslanalyser med skånsk respons

Avser de bredare områdesanalyser som MYH genomförde till och med 2022 och skånsk respons på dessa.

Då analyserna gäller på 3-5 års sikt är de fortsatt aktuella.

Energi


En analys för ett område som tidigare inkluderades i "Teknik och tillverkning". 

Till år 2040 ska Sverige ha ett helt förnybart energisystem.


OMRÅDESANALYS


SKÅNSK ÅTERKOPPLING 2022

Pedagogik


Det pedagogiska utbildningsområdet har stor betydelse i arbetet med att skapa bästa möjliga förutsättningar för samhällets kompetensförsörjning. 


OMRÅDESANALYS


SKÅNSK ÅTERKOPPLING 2022

Ekonomi, administration

och försäljning


Analysen berör i princip alla yrkesområden. Digitaliseringen påverkar alltfler delbranscher som kan kopplas till utbildningsområdet ekonomi, administration och försäljning.


OMRÅDESANALYS


SKÅNSK ÅTERKOPPLING 2022

Data/IT


Analysen berör i princip alla yrkesområden. Kraven på digital kompetens ökar och differensen mellan efterfrågan och tillgängligt utbud ser ut att bli större framöver.


OMRÅDESANALYS


SKÅNSK ÅTERKOPPLING 2022

Industri


En analys för ett område

som tidigare inkluderades i "Teknik och tillverkning". Utveckling mot smart och hållbar
produktion pågår.


OMRÅDESANALYS


SKÅNSK ÅTERKOPPLING 2022


Samhällsbyggnad och

byggteknik


Sverige ska enligt miljömålen vara koldioxidneutralt 2045, den sociala

hållbarheten behöver stärkas och infrastrukturen förbättras.


OMRÅDESANALYS


SKÅNSK ÅTERKOPPLING 2022

Transport


Den stora samhällsutmaningen är att nå ett hållbart samhälle. Genom förbättrad infrastruktur och ökad effektivitet i hela transportsystemet kan hållbarhetsmålen nås.


OMRÅDESANALYS


SKÅNSK ÅTERKOPPLING 2022

Livsmedelsproduktion


Sedan 2017 har Sverige en nationell livsmedelsstrategi vars övergripande mål är att livsmedelsproduktionen ska öka samtidigt som relevanta miljömål nås. 


OMRÅDESANALYS


SKÅNSK ÅTERKOPPLING 2022


Hälso- och sjukvård samt

socialt arbete


Vården ställler om och de förändringar som sker drivs av flera faktorer. En personcentrerad vård och omsorg kräver annan kompetens och utvecklade arbetssätt.


OMRÅDESANALYS


SKÅNSK ÅTERKOPPLING 2022


BRISTYRKEN 


Den skånska återkopplingen på MYH:s områdesanalyser innebär en kartläggning av arbetslivets behov av YH-kompetens i Skåne på 3-5 års sikt. Vi har summerat de yrkesroller som medverkande branschrepresentanter identifierat att det råder störst brist på YH-utbildning för. Ni kan ta del av denna kartläggning nedan. YhiS, Region Skåne samt Sydsvenska industri- och handelskammaren hoppas att detta överskådliga sätt att presentera arbetsgivares behov av YH-utbildningar kan bidra i framtida ansökningar och resultera i ett ännu bredare utbildningsutbud i vår region framöver. 

 

Ni finner identifierade bristyrken från 2022 års branschdialoger nedan.